Regulamin świadczenia usług elektronicznych Notibox.pl

Definicje

Administrator - Notibox Spółka z o.o., ul. Komandosów 9/41, 30-334 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000934065, NIP: 676-260-66-78;

Cennik – dokument udostępniony w Serwisie określający wysokość aktualnych opłat za korzystanie z danych wariantów usług Serwisu;

Konto – panel zarządzania Usługami przypisany do konkretnego Przedsiębiorcy po rejestracji w Serwisie, dostępny każdorazowo po zalogowaniu do Serwisu;

Polityka prywatności – polityka prywatności obowiązująca w Serwisie, dostępna pod adresem: https://www.notibox.pl/privacypolicy

Przedsiębiorca – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podmiot publiczny lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zarejestrowała się w Serwisie i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://notibox.pl/

Sygnalista – osoba fizyczna dokonująca Zgłoszenia za pośrednictwem Serwisu;

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w oparciu o niniejszy Regulamin, to jest: dokonanie anonimowego Zgłoszenia przez Sygnalistę, dostęp do Konta Zarządcy Zgłoszeń, możliwość udzielenia odpowiedzi na Zgłoszenie Sygnalisty przez Przedsiębiorcę, dostęp Sygnalisty do odpowiedzi udzielonej na jego Zgłoszenie;

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta między Administratorem a Przedsiębiorcą;

Użytkownicy – Przedsiębiorca, Sygnalista i Zarządca Zgłoszeń;

Zarządca zgłoszeń – osoba lub osoby upoważnione przez Przedsiębiorcę do obsługi Konta w Serwisie;

Zgłoszenie – informacja na temat naruszenia prawa przekazywana przez Sygnalistę do Przedsiębiorcy za pośrednictwem Serwisu, również w sposób anonimowy.

§ 1

 1. Warunkiem do skorzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu przez Przedsiębiorcę oraz podpisanie Umowy w formie pisemnej lub dokumentowej.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług przez Administratora, prawa i obowiązki Administratora oraz Przedsiębiorcy, związane ze świadczeniem Usług. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Umową, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed Regulaminem.
 3. Administrator świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i z Umową.

§ 2

 1. Serwis udostępnia Sygnaliście możliwość dokonywania Zgłoszeń dotyczących działalności Przedsiębiorcy, a Przedsiębiorcy przyjmowanie Zgłoszeń i zarządzanie nimi w Koncie Zarządcy zgłoszeń.
 2. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia anonimowo, chyba że dobrowolnie umieści swoje dane w treści Zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie dokonywane jest poprzez wypełnienie dostępnego w Serwisie formularza. Przed wysłaniem Zgłoszenia, Sygnalista musi ustanowić dla niego hasło dostępu. Po wysłaniu Zgłoszenia Sygnalista otrzymuje potwierdzenie wysłania Zgłoszenia, któremu nadawany jest indywidualny numer Zgłoszenia.
 4. Sygnalista uzyskuje możliwość wglądu do swojego Zgłoszenia oraz do prowadzenia korespondencji z Zarządcą zgłoszeń, poprzez zalogowanie się w Serwisie za pomocą nadanego numeru Zgłoszenia oraz utworzonego przez Sygnalistę hasła. Sygnalista który dokonał Zgłoszenia anonimowo ma obowiązek samodzielnego sprawdzania na stronie Serwisu czy pojawiła się odpowiedź na jego Zgłoszenie, gdyż ze względu na brak jakichkolwiek danych kontaktowych nie ma możliwości otrzymania powiadomienia o udzieleniu odpowiedzi na jego Zgłoszenie w inny sposób, niż poprzez Serwis.
 5. Administrator dostarczy Przedsiębiorcy szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z zakupionych przez niego Usług  po podpisaniu przez Strony Umowy.
 6. Usługi świadczone przez Administratora są odpłatne dla Przedsiębiorcy, natomiast są bezpłatne dla Sygnalisty. Dopuszczalne jest bezpłatne korzystanie z Serwisu przez Przedsiębiorcę przez okres próbny, tj. 14 dni.
 7. Administrator nie ma dostępu do danych przekazywanych przez Sygnalistów w ramach Zgłoszeń.
 8. Serwis pracuje w całości na serwerach zewnętrznych i dostępny jest wyłącznie poprzez przeglądarki internetowe zainstalowane na urządzeniach Użytkowników. W związku z tym, Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek prawa do oprogramowania osób trzecich udostępnianych przez Administratora w ramach Usług.

§ 3

 1. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 2. W celu korzystania z Usługi niezbędnym jest spełnienie przez Użytkowników następujących wymogów technicznych:
  • dostęp do sieci Internet;
  • obsługiwanie przez komputer poprawnie skonfigurowanej przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Edge lub innej akceptującej pliki cookies,
  • w urządzeniu mobilnym – zainstalowanie odpowiedniej przeglądarki internetowej, akceptującej pliki cookies.
 3. Aktualizacja Serwisu nie wymaga zgody Użytkowników. W przypadku, gdy aktualizacja Serwisu spowoduje zmiany sposobu korzystania z Usług przez Użytkowników, Administrator niezwłocznie po zakończeniu aktualizacji przekaże Przedsiębiorcy zaktualizowane  instrukcje korzystania z Usług.

§ 4

 1. Jeden adres poczty elektronicznej może być powiązany tylko z jednym Kontem w Serwisie.
 2. Udostępnianie osobom trzecim wyznaczonych przez Przedsiębiorcę identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu jest niedozwolone. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane działaniami osób trzecich, które uzyskały dostęp do Serwisu wskutek niezachowania przez Użytkowników należytej staranności w zabezpieczeniu identyfikatora i hasła.
 3. Sygnalista zobowiązuje się do zapewnienia poufności numeru Zgłoszenia oraz hasła dostępu do Zgłoszenia
 4. Przedsiębiorca nie ma prawa do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, w tym do odsprzedania swojego Konta, bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Administratora.
 5. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, jednakże zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na awarię lub innego rodzaju zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, w tym konserwację i aktualizację Serwisu, z tym że Administrator zobowiązuje się do informowania Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych aktualizacjach Serwisu i planowanych przerwach technicznych w dostępie do Usług świadczonych przez Administratora,
  • zmiany sposobu, zakresu i warunków świadczenia Usług poprzez zmianę Regulaminu,
  • odmowy świadczenia Usług – w tym do usunięcia lub zawieszenia Konta,  uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich Usług – wobec Przedsiębiorcy naruszającego Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub działającego na szkodę osób korzystających z Serwisu, Administratora lub osób trzecich. W takim przypadku opłata za Usługi zamówione nie podlega zwrotowi
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy naruszającego Regulamin za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek zaprzestania świadczenia mu Usług, w tym na skutek usunięcia Konta w Serwisie. Ponadto, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania osób trzecich itp.),
  • szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • informacje, materiały oraz pliki zamieszczone i pobrane z Serwisu lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników, w tym za działania wirusów komputerowych oraz oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach Użytkowników, utratę danych
  • spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora, w tym zawinionym działaniem Użytkowników.

§ 5

 1. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu są bezpłatne oraz odpłatne zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem umożliwiającym dostęp do danej usługi, lub na podstawie indywidualnej oferty cenowej.  Ceny podane w Cenniku są cenami netto, do którego zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT, będącej podstawą płatności.
 2. Zapłata za świadczone przez Administratora usługi odbywa się na rachunek bankowy Administratora nr 25 1140 2004 0000 3402 8193 1769
 3. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Administratora.
 4. Administrator przystąpi  do realizacji zamówionych Usług po skutecznym dokonaniu płatności przez Przedsiębiorcę zgodnie z  ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5. Administrator wystawi Przedsiębiorcy fakturę w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Faktura zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przedsiębiorcę.
 6. Przedsiębiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 7. W przypadku organizacji promocji warunki świadczenia objętych nią Usług może określić odrębny regulamin danej promocji.

§ 6

 1. W sprawach dotyczących realizacji Usług Użytkownicy mają prawo składać Administratorowi reklamacje.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • dane zgłaszającego (nazwa lub imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  • przedmiot reklamacji,
  • opis okoliczności uzasadniających reklamację,
 3. Reklamacje należy składać na adres e-mail [email protected] lub na adres: Notibox Spółka z o.o., ul. Komandosów 9/41, 30-334 Kraków.
 4. Administrator dołoży wszelkich starań, by reklamacje były rozpatrywane w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia lub jego uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne było niekompletne. O wyniku postępowania reklamacyjnego Administrator zawiadomi zgłaszającego mailem na adres wskazany w zgłoszeniu.

§ 7

 1. Strony mają prawo wypowiedzieć Umowę z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jednakże wniesiona przez Przedsiębiorcę opłata za Usługi nie podlega zwrotowi, chyba że wypowiedzenie nastąpiło z winy Administratora, ze względu na zmianę Regulaminu lub z przyczyn innych niż leżące po stronie Przedsiębiorcy. W tych wypadkach, opłata  może zostać zwrócona w części, tj. proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu korzystania z Usług.
 2. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać złożone na piśmie.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy, każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w każdym czasie w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Przedsiębiorcy przysługuje zwrot wynagrodzenia liczonego proporcjonalnie od dnia wypowiedzenia Umowy. Administrator w szczególności ma prawo do wypowiedzenia Umowy i do usunięcia Konta należącego do Przedsiębiorcy z Serwisu, w przypadku naruszenia obowiązków Przedsiębiorcy wskazanych w § 4. W takim przypadku płatność za Usługi zamówione nie podlega zwrotowi.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Przedsiębiorcy, który założył Konto po raz kolejny, a któremu uprzednio zostało usunięte Konto w trybie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 8

 1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania każdego Zarządcy zgłoszeń, w imieniu Administratora, o zakresie udostępnionych danych osobowych Zarządcy i spełnienie, w imieniu Administratora, obowiązku informacyjnego jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

§ 9

 1. Zleceniobiorca świadczy wsparcie techniczne dla Usług, z których mogą korzystać Użytkownicy.
 2. Wsparcie techniczne świadczone jest w dni robocze, od godziny 8 do godziny 17 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

§ 10

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu poprzez zmianę Regulaminu oraz Cennika lub wprowadzenia nowego Regulaminu oraz Cennika, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Przedsiębiorcę adres mailowy lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników o ich wprowadzeniu.
 3. Przedsiębiorca ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku zmiany zasad i warunków korzystania z Usług lub zmian Cennika.
 4. Zmiany Cennika stosuje się od początku kolejnego okresu rozliczeniowego następującego po opublikowaniu Cennika po zmianach lub dla kolejnych Usług zakupionych po publikacji nowego Cennika.

§ 11

 1. Regulamin oraz Umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi.